Aansluiting GAISF (voorheen Sportaccord)

Vandaag delen we geweldig nieuws. In ons oprichtingsjaar 2011 hebben we in onze statuten belangrijke en uitdagende doelen gesteld. Eén daarvan was het verkrijgen van het NOC*NSF lidmaatschap. Gedurende de afgelopen zeven jaar hebben we hard gewerkt aan dit doel door het promoten, reguleren en organiseren van de padel sport.

Zoals aan de NPB geschreven steunbrief van NOC*NSF voorzitter de heer J.H.A. Bolhuis, in september 2012, was het een noodzakelijke voorwaarde voor de Nederlandse Padelbond (NPB) dat de Internationale Padel Federatie (FIP) aansloot bij Global Association of International Sports Federations (GAISF, voorheen Sportaccord).

GAISF status

Vandaag bereikt ons het nieuws dat FIP, opgericht in 1991, de status van GAISF observant toegekend heeft gekregen. Dit brengt ons dichterbij NOC*NSF. Tijdens de GAISF leden vergadering op 24 januari 2018, gehouden in Laussanne, Zwitserland, is het verzoek van FIP positief beoordeeld en kreeg FIP de status van GAISF observant.

“Dit is een bevestiging dat de institutionele richting die de NPB heeft gekozen om padel te laten groeien correct is. Deze verklaring is zeer bemoedigend voor ons allemaal: clubs, spelers, vrijwilligers, sponsors, pioneers, investeerders en leveranciers die toegewijd zijn aan padel. De NPB continueert het promoten, reguleren en organiseren van onze geweldige sport met hernieuwde energie en overtuiging in de fantastische toekomst die we samen hebben als snelgroeiende sport en jonge organisatie. Vamos amigos!”, aldus de heer Norberto Nesi, voorzitter van de NPB.

FIP’s voorzitter Mr. Daniel Patti vertelt: “Onze opdracht is het continueren van ons gekozen pad, voldoen aan de GAISF lidmaatschap vereisten en wellicht enkele zaken veranderen om succesvol de observant status te veranderen in een volledig lidmaatschap van GAISF. We hebben twee jaren om deze status te bereiken en ik ben ervan overtuigd dat we dit samen zullen verwezenlijken, ruim voor de vastgestelde datum van januari 2020. De voldoening die mijn hart vult kent geen grenzen, want voor een bestuurder is dit bereikte doel hetzelfde als voor een atleet het winnen van een trofee. Deze datum schrijven we in onze officiële geschiedenis: 24 januari 2018 krijgt FIP de status van GAISF observant toegekend. Ik bedank alle voorzitters van de huidige 35 aangesloten nationale padelbonden, de bestuursleden, de adviseurs en alle anderen die bijgedragen hebben om dit doel te bereiken. Good padel for everyone“.

Meer informatie op de website van FIP.

In English

Today we share great news with you. In 2011, during our foundation act, we set for our selves in our statuten some important and challenging objectives. One of them was to obtain membership to NOC NSF. During the last seven years, we have been working hard towards this goal by promoting, regulating and organizing the padel sport.

But as noted to us by NOC*NSF President J.H.A. (André) Bolhuis on his letter of support to our organization, dated September 2012, it was a necesary condition for the Nederlandse Padelbond to achieve NOC*NSF membership that our parent International Padel Federation joined GAISF (Sport Accord). Today’s news, brought to us by FIP, positions the Padelbond closer to joining NOCNSF. As a remarkable recent event, after twenty-seven years of life, the International Padel Federation (FIP) has been granted the GAISF Observer Status. At the GAISF Council Meeting of January 24th, held in Lausanne, Switzerland, FIPs request has been evaluated favourably and we have been granted the status of GAISF Observer.

“This is a factual confirmation that the institutional and organizational direction that we have chosen for the Nederlandse Padelbond and for our beloved sport is correct. This statement is very encouraging to all of us, that one way or another, choose to dedicate our time to build padel in Holland: clubs, players, volunteers, sponsors, investors and court builder, among many others. We will continue to regulate, promote and organize our great sport with renewed energy and conviction in the fantastic future that we have together as a fast growing sport and young organization. Vamos amigos!”, Norberto Nesi, President Nederlandse Padelbond.

International Padel Federation President Daniel Patti said:“We must continue on the path, meet the GAISF Membership requirements, make some changes, to succeed in turning the Observer Status into an GAISF Full Member position, we have two years to achieve it and I am sure that together we will reach the conditions with a significant advance on that date, now set for January 2020. The satisfaction that fills my heart has no limits, for a leader is more than for an athlete is to raise the most prestigious trophy. It is a date to write it in our Official History, 24th January 2018, the FIP has been granted the GAISF Observer Status … I would like to thank all the Leaders of the current 35 affiliated National Federations, the members of the Board of Directors, the Advisors, and all those who have contributed to achieving this result. Good Padel for everyone!”

More info on the website of FIP.